pl en

Ankieta CePT 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny jako koordynator  Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ( CePT ) zaprosił partnerów Projektu CePT 1  do udziału w inicjatywie projektowej pod roboczą nazwą CePT 2, której celem jest przygotowanie i realizacja wspólnego projektu naukowo –badawczego  z wykorzystaniem  aparatury zakupionej w ramach Projektu CePT 1.

Powołano zespół Koordynatorów Merytorycznych , którego zadaniem jest przygotowanie Programu Badawczego CePT 2, w tym  wybór indywidulanych projektów naukowo-badawczych, które będą  uczestniczyć w przedsięwzięciu . Wstępnie wytypowano pięć głównych obszarów badawczych  obejmujących  kardiologię, neurologię, onkologię, medycynę regeneracyjną oraz nanomedycynę .

Projekt CePT 2 jest otwarty na ciekawe innowacyjne przedsięwzięcia  o potencjale komercjalizacyjnym , realizowane przez zespoły badaczy z Kampusu Ochota we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym przedsiębiorcami. Zespoły naukowców zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu mogą przesyłać zgłoszenia do Projektu  na dostępnym formularzu ankiety na adres cept@wum.edu.pl w terminie do końca lutego br.